Školstvo


jasle
Školy v Banskej Belej boli až do roku 1945 cirkevné a ich dejiny úzko súvisia s dejinami mesta a cirkví.
V archívnych dokumentoch rímskokatolíckeho farského úradu v Banskej Belej sa spomína farská škola od roku 1468. farská škola bola založená na základe privilégia z 5. septembra 1464, ktorým ostrihomský arcibiskup, kardinál Dionýz Séč, povolil mestu Banská Belá voliť pre seba kaplána a zároveň vydržiavať si jedného učiteľa.

Po reformácii a zajatí farského kostola evanjelikmi bola zriadená v roku 1564 aj evanjelická cirkevná škola. Od tej doby tu bola dvojtriedna škola.
Dodnes stojí budova školy, postavená v roku 1564 nad krytým schodišťom, vedúcim ku kostolu, známa v Banskej Belej ako byt organistu a v súčasnosti prispôsobená na byt pre kňaza. Na tejto budove je zachovaný plastický kamenný znak s letopočtom 1564. Pôvodne renesančná budova s neskoršími stavebnými úpravami, je dvojpodlažná, v prízemí zo schodišťa, vedúceho ku kostolu, je vchod do pôvodnej školskej triedy. Na druhej strane oproti tejto miestnosti je druhá miestnosť. Táto budova slúžila pre školské účely až do roku 1868, kedy už kapacitne nevyhovovala.

História školaEvanjelickú školu presťahovali do tzv. Vančovho domuv, kde bola umiestnená na poschodí do roku 1876. V tom roku presťahovali katolícku školu do jednej miestnosti mestskej radnice.

V roku 1905 mesto postavilo novú školskú budovu. Boli v nej dve triedy katolíckej cirkevnej školy, úradovňa poštového úradu a byt pre vedúceho pošty. Evanjelickú školu presťahovali do triedy v budove mestskej radnice, kde bola potom umiestnená až do roku 1945.

V roku 1907 bol postavený kláštor ako Oldingerov ústav. V budove bola zriadená dvojtriedna katolícka ľudová škola dievčenská, detská opatrovňa a kláštorné byty pre rehoľnice – učiteľky.

Odvtedy boli už v Banskej Belej tri cirkevné školy, jednotriedna evanjelická škola chlapčenská i dievčenská, dvojtriedna katolícka škola chlapčenská a dvojtriedna katolícka škola dievčenská. Všetky tri cirkevné školy udržiavalo a financovalo mesto, ktoré. Malo patronát nad cirkvou. Takýto stav v školstve v Banskej Belej trval až do roku 1945, kedy došlo k poštátneniu všetkých škôl.História škola 2

Vyučovacím jazykom bola pôvodne nemčina, neskôr aj slovenčina. V 19. storočí, od roku 1868, sa vyučovalo len po slovensky, až do roku 1889, kedy sa zaviedla maďarčina ako vyučovací jazyk, okrem vyučovania katechizmu, ktorý sa vyučoval po slovensky. Koncom 18. storočia sa vyučovali predmety: katechizmus, biblické dejiny, čítanie a písanie, slovenský, nemecký a latinský jazyk a matematika. V 19. storočí už aj maďarský jazyk.

ŠkolaPo roku 1945 bola vytvorená štátna tzv. národná škola – päťtriedna. Triedy boli umiestnené v tých istých budovách a triedach, kde boli predtým cirkevné školy. Žiaci boli v jednotlivých triedach umiestnení bez rozdielu vierovyznania, spoločne chlapci aj dievčatá.
O nútenom odchode rehoľných sestier z kláštora v roku 1950 bola celá budova kláštora prispôsobená a prestavaná pre školské účely a materská škola bola z kláštora premiestnená do budovy bývalej chlapčenskej katolíckej školy. Všetkých 5 tried národnej školy bolo umiestnených v budove kláštora.
V roku 1956 bola zriadená Osemročná stredná škola, umiestnená v budove kláštora. Od 1. septembra 1961 bola zmenená na Základnú deväťročnú školu v Banskej Belej. Zriadená bola aj družina mládeže v odpoludňajších hodinách.

Koncom roka 1963 sa začalo s výkopom základov pre budovu novej školy. Na jar 1964 práce pokračovali plným tempom. Slávnostné otvorenie novej školy sa uskutočnilo 1. septembra 1964. Budova družiny mládeže a školskej jedálne bola do konca roka 1964 len rozostavaná a súčasne sa začalo aj s výstavbou telocvične. Do užívania boli odovzdané 1. októbra 1965.

Predškolské zariadenie
Banská Belá mala už vlastné predškolské zariadenie, detskú opatrovňu (úvoda), v druhej polovici 19. storočia. Zakladateľom bol farár Anton Oldinger. Umiestnená bola v dome č. 69, ktorý patril banskému eráru, a ktorý stojí dodnes. Po výstavbe kláštora v roku 1907 bola v kláštore zriadená jedna veľká trieda ako detská opatrovňa. Po zrušení kláštora bola vtedy už ako materská škola, premiestnená do budovy bývalej chlapčenskej katolíckej školy. Deti už dostávali aj stravu – desiatu, obed, olovrant.
V roku 1969 boli už vykopané základy pre novú budovu materskej školy, jej výstavba však nebola zaradená do plánu výstavby nadriadenými orgánmi, v ďalších prácach sa preto nepokračovalo. Nakoniec sa pokračovalo v roku 1972 v akcii „Z“, a práce prebiehali postupne v roku 1973 a celý rok 1974. 18. decembra 1974 bola budova kolaudovaná a materská škola otvorená k 1. januáru 1975.

Už v rokoch po druhej svetovej vojne, v súvislosti s rozšírením zamestnania žien, boli v Banskej Belej zriadené detské jalse, ktoré boli umiestnené v budove bývalej katolíckej chlapčenskej školy.
Zariadenie bola veľmi nedokonalé a nebol oň veľký záujem zo strany občanov, v roku 1955 boli preto zrušené. Neskôr v roku 1980 sa začalo s výstavbou detských jaslí v akcii „Z“. Výstavba však pokračovala pomalým tempom v rokoch 1981 – 1984.
Jasle boli v decembri 1984 kolaudované a dané do užívania. Zariadenie bolo vybavené na dobrej úrovni, počas výstavby však výrazne poklesol záujem zo strany rodičov.
Znížením pôrodnosti poklesol aj počet detí, a tak od 1. januára 1991 museli byť detské jasle v Banskej Belej zrušené a budova stojí doteraz takmer nevyužitá.