Šport


Futbalové ihrisko
Podobne ako o organizovanom kultúrnom živote tak aj o organizovanej telovýchove a športe je možné hovoriť len v rokoch po I. svetovej vojne.
Po vytvorení I. ČSR možno už síce hovoriť o určitých náznakoch a pokusoch o organizovanie telovýchovy a športu, predsa toto v Banskej Belej nedosiahlo väčších rozmeroch. K podstatnejšiemu rozvoju v tejto oblasti dochádza až po II. svetovej vojne, konkrétne v súvislosti s vybudovaním závodu Dinas.

14. júla 1922 bola založená tzv. Federatívna robotnícka telovýchovná jednota v Banskej Belej.

Od roku 1933 vyvíjal v Banskej Belej činnosť futbalový oddiel ŠK Banská Belá, ktorý si vybudoval aj vlastné ihrisko v mieste terajšieho baníckeho činžiaku pri cintoríne. Miesto, kde bolo malé futbalové ihrisko zriadené , malo vtedy miestny názov Pri sv. Jáne, pretože v rohu ihriska bola socha sv. Jána Nepomuckého. Na tomto ihrisku tunajšia mládež hrávala futbal až do začiatku II. svetovej vojny. Futbalisti mali vlastné dresy žltej farby a na zápasy chodili na bicykloch. II. svetová vojna a prvé povojnové roky znamenali úplné prerušenie organizovanej telovýchovy a športu v Banskej Belej.
V roku 1948 – 1949 zásluhou tunajšieho občana Viktora Soldána a novovytvorenej mládežníckej organizácie SSM bolo svojpomocne zriadené ihrisko na mieste dnešnej budovy materskej školy a detských jasieľ.
Dňa 15. marca 1953 bola zahájená do prevádzky továreň Dinas. 26. augusta 1953 bola v závode založená telovýchovná jednota s 253 členmi. Na jar roku 1955 bolo postavené nové ihrisko pod hrádzou Halčianskeho jazera.
K výraznej zmene v organizovaní športového diania v Banskej Belej došlo príchodom Jána Micháleka dňa 1. októbra 1964. pod jeho odborným vedením vyrástlo mužstvo športovcov, ktoré roky čestne reprezentovalo Banskú Belú. Na jeho podnet sa v roku 1967 začala výstavba športového štadióna v blízkosti závodu. Nové škvarové ihrisko bolo dané provizórne do užívania na Deň baníkov v roku 1970. O rok neskôr bol vysadený trávnik. Potom sa začalo s výstavbou montovanej krytej tribúny pre 350 divákov,ktorá bola dokončená v roku 1972. Súčasne bol štadión oplotený, vybudované sociálne zariadenie pre športovcov a zriadené aj oznamovacie zariadenie.

Medzníkom v telovýchovnom hnutí v Banskej Belej bola činnosť hokejového oddielu v rokoch 1966 – 1973, keď tunajší hokejisti hrali v druhej najvyššej súťaži na Slovensku – divízií. Súťaž však nevládali utiahnuť finančne a tak sa jej museli vzdať. Hokejové klzisko (postavené v roku 1968) bolo v miestach terajšej individuálnej bytovej výstavby nad základnou školou (bývalá lúka Zacharka).

Zásluhy na činnosti lyžiarskeho oddielu mali Jozef Rudinský a Ján Slaný. Zásluhy majú aj na výstavbe lyžiarskeho vleku v roku 1969, ktorý slúži verejnosti doteraz.

Veľkou udalosťou v histórii športu v Banskej Belej bolo usporiadanie IX. Magnezitiády za účasti športovcov zo všetkých sesterských závodov bývalého národného podniku Slovenské magnezitové závody Košice v dňoch 24. - 27. júna 1978.

Určitý čas prosperoval v rámci telovýchovnej jednoty Dinas aj stolnotenisový a šachový krúžok. V roku 1993 však stolnotenisový oddiel bol zrušený.